Böllérbolt Gyula

Adatkezelési tájékozatató

Kovács József Béla E.V. (Böllérbolt Gyula)

HONLAP ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
Kovács József Béla E.V. (Böllérbolt Gyula), mint Adatkezelô, több célból kezel személyes adatokat és mindezt az Érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Kovács József Béla E.V. (Böllérbolt Gyula) fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az Érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzôit.

Ki kezeli személyes adatait?
A személyes adatait Kovács József Béla E.V. (Böllérbolt Gyula) kezeli, a kapcsolattartás lehetôségei:

Postai cím:

5700 Gyula, Tompa utca 9.

E-mail cím:

bollerboltgyula@gmail.com

Webcím:

http://www.bollerboltgyula.hu

Telefonszám:

+36 30 204 5242

 

 

Sütik (cookie) kezelése:

Kovács József Béla E.V. (Böllérbolt Gyula) weboldala sütiket használ a weboldal mûködtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése céljából. A sütikrôl szóló részletes tájékoztató külön jelenik meg a honlapra lépéskor.

Sütik, azaz a Cookie-ról:

Amikor egy látogató a meglátogatja az oldalunkat, akkor egy apró file, ú.n. süti, vagy cookie kerül a számítógépére. A süti, vagy a cookie elnevezés ugyanazt a kis állományt jelenti, amit továbbiakban süti-nek nevezzük.

A sütik céljai:

-              Megkönnyíti az oldalunk használatát. Rögzíti a látogatónk böngészô beállításait, használati szokásait.

-              Információt gyûjtenek például arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt, az oldalunkon melyik lapokat látogatják a leggyakrabban

A mûködéshez szigorúan szükséges (elengedhetetlen)cookie-k:

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetôvé teszik a weboldal alapvetô funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhetô az Ön számára.

Az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelô jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f)).

A felhasználói élmény javítását szolgáló (beállítások) cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyûjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról.  A cookie-k nem gyûjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekbôl nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

A statisztikai célú cookie-k:

Az adatok névtelen formában való gyûjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

A marketing célú cookie-k:

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk ôket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevô- és harmadik fél hirdetôk számára.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetôek az Ön számára.

 Errôl pedig bôvebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265

A honlap böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás idôpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.

Kinek az adatait kezeljük?

Az ADATKEZELÔ megjelölt http://www.bollerboltgyula.hu/ honlapra látogató személyek adatait kezeli.

Milyen adatait kezeljük?

Adatkezelés

célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatkör

Adatkezelés idôtartama

Érintettek Köre

Az Adatkezelô honlapjainak adatkezelése

6. cikk (1) a)  és f)                                    Az érintett hozzájáruláson, az adatkezelô jogos érdekén alapul.

 

A honlap cookie-k által kezelt adatok

A szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig

A honlapra látogató természetes személyek

Honlap üzenet

 

6. cikk (1) a)                                      Az érintett hozzájáruláson alapul.

 

Természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, e-mail címe, telefonszáma, mivel kapcsolatban ír

Az üzenet kezelési folyamatának befejezéséig.

A honlapra látogató természetes személyek

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

 

Ki ismerheti meg személyes adatait?

Az adatokat a cégvezetô ismerheti meg.

 Milyen külsô szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A honlap üzemeltetéséhez igénybe vesz az Adatkezelô adatfeldolgozót:

NÉV

ELÉRHETÔSÉG

TEVÉKENYSÉG

Alföld.NET

 

5600, Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50

06 66/520-600; 06 20/474-8282; iroda@alfold.net

honlap tárhely, üzemeltetô

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adataid kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Kovács József Béla E.V. (Böllérbolt Gyula) csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Általad történt megadás után a www.parrendezo.hu felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmezô rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

 

Milyen jogai vannak a Kovács József Béla E.V. (Böllérbolt Gyula) által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelô biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelô nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelô a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstôl számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelmérôl. Ebben az esetben a határidô további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelô olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetôsége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplô jogok díjmentesen gyakorolhatók, az Adatkezelô ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelmûen alaptalan vagy különösen annak ismétlôdô jellege miatt eltúlzó.

Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelô észszerû összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel az eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történô intézkedést.

Ilyen esetben az Adatkezelô indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetôségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelô által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzôirôl, különösen:

-              az Adatkezelô és kapcsolattartójának kilétérôl, elérhetôségeirôl, amennyiben adatvédelmi tisztviselôt alkalmaz az Adatkezelô, annak elérhetôségeirôl,

-              az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idôtartamáról,

-              az adatfeldolgozó nevérôl, címérôl, az adatkezeléssel összefüggô tevékenységérôl, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,

-              az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérôl, amennyiben adattovábbításra kerül sor,

-              az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensrôl.

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését, változtatását. Amennyiben a megrendelô adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelô. Ezt az igényét a megadott elérhetôségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az Érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelô, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

Az Érintett személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszûnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerôsen elrendelte.

d.) Az Adatkezelô korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett.

Az Érintett a következô esetekben kérheti az adatai korlátozását

  • amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idôtartamra vonatkozik, amely lehetôvé teszi, hogy az Adatkezelô ellenôrizze a személyes adatok pontosságát,
  • amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását,
  • az Adatkezelônek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének elôterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez,
  • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az idôtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelô jogos indokai elsôbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

e.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelô saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelô, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítô erejû jogos okok indokolják, amelyek elsôbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények elôterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerzôdés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelô rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelônek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelô akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetôségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://bíróság.hu/torvenyszekek) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetôsége, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Az alábbi űrlapon küldhet nekünk üzenetet!

Név *
E-mail
Telefonszám
Mivel kapcsolatban?

Kovács József - Böllér nagyker Gyula

H-5700 Gyula, Varsándi u. 3.
Telefon: +36 30 20 45242
E-mail: info@bollerboltgyula.hu
A Gyulai hentesek Hagyományőrző Egyesülete ajánlásával.